Obvezni varnostni sistemi v novih vozilih

Nova evropska uredba o splošni varnosti vozil

S ciljem zmanjšati število mrtvih v prometu za 25.000 in hudih poškodb za 140.000 do leta 2038 je začela veljati evropska uredba o splošni varnosti vozil. Vsi novi tipi vozil na evropskem trgu morajo biti opremljeni z naprednimi varnostnimi sistemi.

STA/Avtomobilnost

11. julij 2022 ob 10.00
Bruselj - MMC RTV SLO

Poudarki

  • Novi obvezni sistemi za pomoč vozniku
  • Zmanjšanje število smrti in poškodb na evropskih cestah

Vsak novi prodani avtomobil v Evropi bo moral med drugim imeti sistem za opozarjanje na zaspanost in nepozornost voznika, za ohranjanje voznega pasu ter za zmanjšanje mrtvih kotov. Foto: MMC RTV SLO/MMC

Nova pravila veljajo za nove tipe vozil, od 7. julija 2024 pa bodo začela veljati za vsa nova vozila.

Nekateri novi ukrepi bodo do leta 2029 razširjeni na različne vrste cestnih vozil, so pojasnili na Evropski komisiji.

Po novih pravilih bodo morala biti vsa cestna vozila – torej avtomobili, kombinirana vozila, tovornjaki in avtobusi – opremljena z varnostnimi sistemi, kot so inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, zaznavanje vzvratne vožnje s kamero ali senzorji, opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika, zapisovalniki podatkov o dogodku in signal za zaustavitev v sili. 

S sistemi za uravnavanje hitrosti in ohranjanje voznega pasu ter sistemi za samodejno zaviranje so naša vozila vse bolj avtomatizirana. Foto: Euro NCAP 

Avtobusi in tovornjaki bodo morali biti opremljeni s tehnologijami za boljše prepoznavanje morebitnih mrtvih kotov, opozorili za preprečevanje trkov s pešci ali kolesarji ter sistemi za nadzor tlaka v pnevmatikah.

Nov korak naprej k avtomatizirani vožnji

Novi tipi osebnih vozil in kombijev bodo morali obenem vsebovati dodatne elemente, kot so sistemi za ohranjanje voznega pasu in samodejno zaviranje.

Na Evropski komisiji so sporočili, da dokončujejo pravni okvir za avtomatizirana in povezana vozila. Bruselj bo posledično to poletje sprejel tehnična pravila za homologacijo vozil, ki so popolnoma brez voznika, s čimer bo imel EU pionirsko vlogo na tem področju.

"To bo pripomoglo k povečanju zaupanja javnosti, spodbujanju inovacij in izboljšanju konkurenčnosti evropske avtomobilske industrije," so zapisali na komisiji.

Evropska komisija - Sporočilo za medije

Varnost v cestnem prometu: Komisija pozdravlja dogovor o novih pravilih EU, ki bodo pomagala reševati življenja   Bruselj, 26. marca 2019

Institucije EU so dosegle dogovor o splošni varnosti.Od leta 2022 bodo uvedene zahteve po novih tehnologijah varnosti v evropskih vozilih za zaščito potnikov, pešcev inkolesarjev. 

Nove tehnologije na trgu lahko prispevajo k zmanjšanju števila smrtnih žrtev in poškodb na naših cestah, od katerih jih je 90 % posledica človeške napake. Komisija je maja 2018 predlagala obvezno uvedbo nekaterih ukrepov za varnost vozil, vključno s sistemi za zmanjšanje nevarnih slepih kotov v tovornjakih in avtobusih in tehnologijo, ki opozarja voznika v primeru zaspanosti ali nepozornosti. Napredni varnostni elementi bodo zmanjšali število nesreč, utrli pot vse bolj povezani in avtomatizirani mobilnosti ter utrdili vodilni položaj evropske avtomobilske industrije na področju inovacij in konkurenčnosti.Med nove obvezne varnostne elemente med drugim sodijo (celotni seznam si lahko ogledate tukaj):

1.       Za avtomobile, dostavna vozila, tovornjake in avtobuse: opozarjanje voznikov na zaspanost in nepozornost (npr. uporaba pametnega telefona med vožnjo), inteligentni sistem za uravnavanje hitrosti, varnost pri vzvratni vožnji s kamerami ali senzorji ter zapisovalnik podatkov v primeru nesreče („črna skrinjica“).

2.       Za avtomobile in dostavna vozila: pomoč pri ohranjanju voznega pasu, napredni sistem za zaviranje v sili in izboljšani varnostni pasovi, preverjeni s preskusi trka.

3.       Za tovornjake in avtobuse: posebne zahteve za izboljšanje neposrednega vidnega polja voznikov avtobusov in tovornjakov in za odpravo slepih kotov ter sistemi na sprednji in bočni strani vozila za odkrivanje in opozarjanje izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu, zlasti pri zavijanju.Komisija pričakuje, da bodo predlagani ukrepi pomagali rešiti več kot 25 000 življenj in preprečiti vsaj 140 000 hudih poškodb do leta 2038. To bo prispevalo k dolgoročnemu cilju EU, da se do leta 2050 število smrtnih žrtev in hudih poškodb zelo približa nič („vizija brez žrtev“).Novi napredni varnostni elementi ne bodo samo varovali ljudi na evropskih cestah, ampak bodo voznikom tudi pomagali, da se bodo postopoma privadili na novo pomoč pri vožnji. Vse večje stopnje avtomatizacije pomenijo velik potencial za odpravljanje človeških napak in ponujajo nove rešitve mobilnosti za starejše in gibalno ovirane osebe. Vse to bi moralo povečati javno zaupanje in sprejemanje avtomatiziranih avtomobilov, s čimer bi se podprl prehod na avtonomno vožnjo.

UREDBA (EU) 2019/2144 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. novembra 2019 o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) ............... PREBERI VEČ  - Celotno besedilo Uredbe 


 EVROPSKA UNIJA EVROPSKI PARLAMENT SVET Strasbourg, 27. november 2019 (OR. en) 2018/0145 (COD) LEX 1980 PE-CONS 82/1/19 REV 1 ENT 129 IND 161 MI 404 ENV 457 TRANS 314 IA 144 CODEC 1032
UREDBA EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O ZAHTEVAH ZA HOMOLOGACIJO MOTORNIH VOZIL IN NJIHOVIH PRIKLOPNIKOV TER SISTEMOV, SESTAVNIH DELOV IN SAMOSTOJNIH TEHNIČNIH ENOT, NAMENJENIH ZA TAKA VOZILA, V ZVEZI Z NJIHOVO SPLOŠNO VARNOSTJO IN ZAŠČITO POTNIKOV V VOZILU TER IZPOSTAVLJENIH UDELEŽENCEV V CESTNEM PROMETU IN O SPREMEMBI………………………..itd

Člen 6  
Napredni sistemi vozil za vse kategorije motornih vozil
1. Motorna vozila so opremljena z naslednjimi naprednimi sistemi vozil:
 (f) sistemom za zaznavanje vzvratne vožnje-detekcija vzvratno

Člen 9
Posebne zahteve v zvezi z avtobusi in tovornjaki
3. Vozila kategorij M₂, M₃, N₂ in N₃ so opremljena z naprednimi sistemi za zaznavanje peščev in kolesarjev, ki so v neposredni bližini prednjega ali stranskega dela vozila, in za opozarjanje nanje ali preprečitev trka s takimi izpostavljenimi udeleženci v cestnem prometu. 

Časovnica / Termin plan  

Tema

Regulativni akti R

Dodatne specifične  tehnične odločbe

M₁

M₂

M₃

N₁

N₂

N₃

O₁

O₂

O₃

O₄

STU

Sestavni deli

B5 Opozorilo
pred trkom s pešcem in kolesarju

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B6 Informacijski sistem za slepi kot
mrtvi kot 

 

 

 

B

B

 

B

B

 

 

 

 

B

 

B7 Sistemi za zaznavanje -detekcijo,  vzvratne vožnje

 

 

B

B

B

B

B

B

 

 

 

 

B

 

B: Datum zavrnitve podelitve EU-homologacije:6. julij 2022 Datum prepovedi registracije vozil ter dajanja na trg in začetka uporabe sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot: 7. julij 2024


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/1341

z dne 23. aprila 2021
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z določitvijo podrobnih pravil v zvezi s posebnimi preskusnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede na njihove sisteme za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika ter o spremembi Priloge II k navedeni uredbi
(Besedilo velja za EGP)
EVROPSKA KOMISIJA JE –ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,ob upoštevanju Uredbe (EU) 2019/2144 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. novembra 2019o zahtevah za homologacijo motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, v zvezi z njihovo splošno varnostjo in zaščito potnikov v vozilu ter izpostavljenih udeležencev v cestnem prometu in o spremembi Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 78/2009, (ES) št. 79/2009 in (ES) št. 661/2009 Evropskega parlamenta in Sveta in uredb Komisije (ES) št. 631/2009, (EU) št. 406/2010, (EU) št. 672/2010, (EU) št. 1003/2010, (EU) št. 1005/2010, (EU) št. 1008/2010, (EU) št. 1009/2010, (EU) št. 19/2011, (EU) št. 109/2011, (EU) št. 458/2011, (EU) št. 65/2012, (EU) št. 130/2012, (EU) št. 347/2012, (EU) št. 351/2012, (EU) št. 1230/2012 in (EU) 2015/166(1)ter zlasti člena 4(6) in točke (a) člena 6(6) Uredbe,
ob upoštevanju naslednjega:
(1)V skladu s členom 6 Uredbe (EU) 2019/2144 morajo biti motorna vozila kategorij M in N opremljena z nekaterimi naprednimi sistemi vozil, vključno s sistemi za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika (DDAW). V Prilogi II k navedeni uredbi so določene osnovne zahteve za homologacijo motornih vozil glede na sisteme DDAW.
(2)Potrebna so podrobna pravila v zvezi s posebnimi preskusnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede na sisteme DDAW.
(3)Utrujenost negativno vpliva na voznikove fizične, kognitivne in psihomotorične sposobnosti ter sposobnosti senzoričnega zaznavanja, potrebne za varno vožnjo. Utrujenost voznika je dejavnik pri 10–25 % vseh prometnih nesreč v Uniji.
(4)V skladu s členom 3(5) Uredbe (EU) 2019/2144 sistem DDAW pomeni sistem, ki ocenjuje čuječnost voznika na podlagi analize sistemov vozila in po potrebi opozori voznika prek vmesnika človek-stroj v vozilu.
(5)Sistemi DDAW so učinkovitejši zunaj mestnih območij, saj se zmanjšana čuječnost voznika zaradi utrujenosti večinoma pojavlja pri vožnji na dolge razdalje s konstantno hitrostjo. Poleg tega je nenehno spreminjajoč se vzorec vožnje in krmiljenja med vožnjo po mestnih območjih težko oceniti z razpoložljivimi tehnologijami. Motorna vozila z najvišjo konstrukcijsko določeno hitrostjo največ 70 km/h bi zato morala biti izvzeta iz obveznosti, da so opremljena s sistemi DDAW.
(6)Sistemi DDAW ocenjujejo fizično stanje osebe na podlagi neposrednih sredstev, kot sta analiza sistemov in prepoznavanje vzorca vožnje ali krmiljenja voznika, pri katerem je opaziti zmanjšano čuječnost zaradi zaspanosti, zato jih ni mogoče v celoti preskusiti s sklopom opredeljenih preskusov ali s programljivim strojem, ki posnema človeško vedenje. Namesto tega bi moral proizvajalec opraviti preskušanje za potrditev s človeškimi udeleženci, rezultate pa predložiti homologacijskemu organu skupaj z vsaj enim preskusnim protokolom za preverjanje sposobnosti sistemov DDAW, da opozorijo zaspanega voznika.
(1)UL L 325, 16.12.2019, str. 1.
L 292/4 S L U r a d n i l i s t E v r o p s k e u n ije 16.8.2021
(7)Ob upoštevanju posredne narave merjenja, spremenljivosti učinkov zaspanosti ljudi in relativne nedovršenosti obstoječih tehnologij bi bilo treba zahteve glede učinkovitosti sistemov DDAW določiti na ravni, ki je realna in dosegljiva. Hkrati bi morale biti navedene zahteve tehnološko nevtralne, da bi se spodbudil razvoj novih tehnologij, zato bi morala ocena učinkovitosti sistemov DDAW temeljiti na statističnem pristopu, pri čemer bi se upoštevala povprečna učinkovitost med udeleženci preskusov ali minimalna učinkovitost za 95 % teh udeležencev. Prednost pa bi bilo treba dati zadnjenavedeni možnosti, saj zagotavlja, da bodo sistemi DDAW pri vseh voznikih delovali enako učinkovito.
(8)S to uredbo bi bilo treba zagotoviti referenčno lestvico, ki bi jo morali proizvajalci uporabljati za merjenje zaspanosti voznika v preskusih, ki vključujejo človeške udeležence. Če se proizvajalci odločijo uporabiti nadomestno merilno metodo, bi jo morali ustrezno dokumentirati in zagotoviti enakovrednost z referenčno lestvico iz te uredbe.
(9)Tabela v Prilogi II k Uredbi (EU) 2019/2144, ki vsebuje seznam zahtev iz členov 4(5) in 5(3) navedene uredbe, ne vsebuje sklicev na regulativne akte v zvezi s sistemi DDAW. Zato je treba v navedeno prilogo vključiti sklic na to uredbo.
(10)Uredbo (EU) 2019/2144 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.
(11)Ker se Uredba (EU) 2019/2144 uporablja od 6. julija 2022, bi se morala tudi ta uredba uporabljati od istega datuma.
(12)Določbe te uredbe so tesno povezane z navedeno uredbo, saj obravnavajo pravila v zvezi s posebnimi preskusnimi postopki in tehničnimi zahtevami za homologacijo motornih vozil glede na njihove sisteme DDAW. Zaradi pravil iz te uredbe je treba v Prilogo II k Uredbi (EU) 2019/2144 vključiti sklic na to uredbo. Zato je primerno, da se navedene določbe določijo v eni delegirani uredbi –
SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:
Člen 1Področje uporabe
Ta uredba se uporablja za motorna vozila kategorij M in N, kot sta opredeljeni v točkah (a) in (b) člena 4(1) Uredbe (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta(2), z najvišjo konstrukcijsko določeno hitrostjo nad 70 km/h.
Člen 2Tehnične zahteve za sistem za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika
Tehnične zahteve za homologacijo motornih vozil glede na sisteme za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika so določene v delu 1 Priloge I.
Člen 3Postopki za potrditev sistemov za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika
Preskusni postopki, s katerimi proizvajalec potrdi sisteme za opozarjanje na zaspanost in zmanjšano pozornost voznika, so določeni v delu 2 Priloge I.
(2)Uredba (EU) 2018/858 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o odobritvi in tržnem nadzoru motornih vozil in njihovih priklopnikov ter sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, namenjenih za taka vozila, spremembi uredb (ES) št. 715/2007 in (ES) št. 595/2009 ter razveljavitvi Direktive 2007/46/ES (UL L 151, 14.6.2018, str. 1).
16.8.2021 S L U r a d n i l i s t E v r o p s k e u n i j e L 292/5
Člen 4Postopki za ocenjevanje tehnične dokumentacije in preskuse za preverjanje
Postopki za ocenjevanje tehnične dokumentacije, ki jo predloži proizvajalec, ter za preskuse za preverjanje s strani homologacijskih organov in tehničnih služb so določeni v delu 3 Priloge I.
Člen 5Sprememba Uredbe (EU) 2019/2144Priloga II k Uredbi (EU) 2019/2144 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.
Člen 6Začetek veljavnosti in uporaba
Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.
Uporablja se od 6. julija 2022.
Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
V Bruslju, 23. aprila 2021
Za Komisijopredsednica
Ursula VON DER LEYEN
L 292/6 S L U r a d n i l i s t E v r o p s k e u n ije 16.8.2021